3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بعدی برای بشریت: اتوماسیون، اخلاق نوین و کلاس جهانی بی فایده

پشتیبانی شده توسط EuropeEffice بعدا برای اتوماسیون بشریت اخلاق جدید و یک کلاس جهانی بی فایده توسط KIMIKO د FREYTAS TAMURAMARCH 19 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize VideoLONDON آینده ما به نظر نمی رسد در یک قرن، اما در عرض دو دهه فوق العاده است اگر شما دوباره به باور Yuval نوح هارار