3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ذهن زیبا استفان هاوکینگ

در سالهای بعد، دکتر هاوکینگ در سالهای ابتدایی خود نشان داد که در ابتدای کار یک تکینگی را نشان می دهد. CreditDesiree Martin Agence France Presse Getty ImagesBy Dennis OverbyeMarch 14 2018 تاریخ مختصر استفان هاوکینگ استفان هاوکینگ زندگی علمی او کاوش در برخی از عمیق ترین سوالات انسان را در اپرا اینشتین در فضا و زمان می تواند بپرسد اگر چه اینشتین خود را هرگز واقعا آن را پذیرفت نظریه عمومی نسبیت آن را پیش بینی کرد