3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کیت اوبراین، کاردینال در رسوایی جنسی به سر می برد، درگذشته در 80 سالگی است

پشتیبانی شده توسط ObiituariesKeith O برین کاردینال در تاریخ رسوایی جنسی از بین می رود در سال 80 SAM ROBERTSMARCH 19 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoArchbishop کیت O Brien در سپتامبر 2003 پس از پاپ جان پل دوم اعلام کرد که قصد او را به عنوان یک کارمند CreditAlistair Linford Associated Press Function